Laatupolitiikka

Palin Oy ja sen henkilökunta kehittää ja ylläpitää laadukasta toimintaa niin yhteisönä kuin yksilönäkin. Hyvä laatu on liikkeelle kunnia-asia ja edellytys asiakassuhteiden pitkäjänteiselle hoitamiselle. 

Palin Oy ja sen henkilökunta kehittää ja ylläpitää laadukasta toimintaa niin yhteisönä kuin yksilönäkin. Hyvä laatu on liikkeelle kunnia-asia ja edellytys asiakassuhteiden pitkäjänteiselle hoitamiselle. Hyvä laatu saavutetaan noudattamalla Mercedes Benz ja Peugeot-standardien, Volvo/ Renault prosessien ja AKL- laatu ohjelman sisältöä ja rohkaisemalla asiakkaita antamaan palautetta yhtiön toiminnasta.

AutoPalinin laatupolitiikka noudattaa AKL-ISO 9001 laatuohjelmaa sekä täyttää jälleenmyyjäsopimuksen velvoitteet. Asiakaspalautteet käsitellään säännöllisesti johtoryhmän palavereissa ja sovitulla tavalla.

Hyvät kauppatavat ovat olennainen osa toimintaamme. Laatupolitiikan perustana on jatkuva oppiminen ja kehittyminen. Yhtiömme toiminnan ohjaava tekijä on asiakaskeskeisyys ja suunnitelmien ja toiminnan tulee perustua asiakkaiden tarpeisiin, esimerkiksi mukavuuteen, joustavuuteen, vaihtoehtoihin, luotettavuuteen ja laatuun.

Laatupolitiikan tavoitteet

Laatutavoitteiden toteutusta mitataan erilaisilla laatumittareilla. Osastokohtaisesti on määritelty kullekkin toiminnalle luontevat mittarit ja tavoitetasot. Näitä ovat mm. maahantuojien asiakastyytyväisyysmittaukset, joita saamme käyttöömme säännöllisin väliajoin. Esimerkkeinä toimintamme laatuun liittyvistä mittareista ovat: tyytyväisyys myyntihenkilökuntaan, koeajon tarjoaminen, auton luovutus, yhteydenpito asiakkaisiin, liikkeen suosittelu, huoltotöiden selvittely asiakkaille, tulevien huoltotarpeiden selvittely sekä tuliko kaikki kerralla kuntoon.

Ympäristöpolitiikka

Palin Oy tuntee vastuunsa ympäristöasioissa ja noudattaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita, ottaen huomioon työturvallisuusasiat, ympäristönsuojelun, energian ja luonnonvarojen säästämisen sekä pyrkii ennalta ehkäisemään toimintojensa haittavaikutuksia.

Varsinkin autojen huolto- ja korjaustoiminta kuormittaa ympäristöä ja sen vuoksi on oleellista löytää keinot joiden avulla rasitusta voidaan pienentää mahdollisuuksien mukaan. Suorien ympäristövaikutusten minimointi, sekä pyrkimys energiankulutuksen tehostamiseen, ovat esimerkkejä tärkeistä ympäristön tilaan vaikuttavista asioista.

Palin Oy suosii ympäristömyönteisiä ratkaisuja, ympäristötekijät otetaan huomioon investoinneissa sekä toimintojen ja käytäntöjen suunnittelussa. Korjaus ja kunnostustöiden yhteydessä pyritään hyödyntämään ympäristön huomioon ottavaa teknologiaa. Käytössä olevaa kalustoa ja laitteistoa huolletaan säännöllisesti moitteettoman toiminnan takaamiseksi.

Sitoutuminen laatu- ja ympäristöjärjestelmien jatkuvaan parantamiseen ja henkilöstön kannustaminen ympäristövastuuseen ovat oleellisia tekijöitä toiminnassamme.
Palin Oy noudattaa voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja informoi sidosryhmiään ympäristöasioiden toteutumisessa.

Palin Oy kehittää ja johtaa liiketoimintaansa siten että liiketoiminnassa otetaan huomioon myös ympäristönäkökohdat. Toimipaikkojen yhtenäinen ympäristöjohtaminen parantaa oleellisesti seuranta- ja raportointi mahdollisuuksia ja yhteinen ympäristöpolitiikka tarjoaa yhtenäiset toimintaohjeet toimipaikkojen ympäristötyölle. Ympäristöjohtaminen on organisoitu osaksi liiketoiminnan johtamista.

Palin Oy tarjoaa asiakkailleen ympäristömyönteisen ostoympäristön ja turvalliset tuotteet. Huolenpito asiakkaista ja ympäristöstä ovat organisaatiomme perusarvoja.